Villkor

Villkor

JK Print has used Google Translate from English to Swedish, JK Print will en devour to improve this translation over time.

I följande text gäller följande:
JK Print – säljaren.
Kund – Köparen.
Säljaren förbehåller sig rätten att regelbundet uppdatera villkoren för verksamheten dagligen.

JK Print ägd av Cross Altantic AB. Org nr 556866-4899.

Leverans:

Köparen, om inte annat avtalats skriftligen, levereras till köparen på köparens adress som levereras av köparen. Köparen ska göra alla nödvändiga arrangemang för att leverera Arbetet, inklusive avlastning, vidare transport och lagring.

Säljaren kan ordna partiell orderleverans beroende av orderbeställning, köparen kommer att bli underrättad i förväg.

Betalning:

Allt arbete som utförs ska tas ut inklusive Preliminärt arbete, oavsett om köparen instämmer i att den överförs till produktion.

Eventuellt ytterligare arbete som krävs på grund av köparen som tillhandahåller otillräcklig kopia, ofullständiga eller felaktiga instruktioner eller otillräckligt material eller sen leverans av någon av dem ska tas ut.

Säljaren hanterar inte betalning via deras hemsida, alla transaktioner är slutförda av en tredje part som tar ansvar för att samla in betalningar.

Säljaren erbjuder inte någon kreditfacilitet.

Kundleveransfastighet:

Säljaren ansvarar inte för att kontrollera noggrannheten hos den levererade inmatningen från någon elektronisk fil om inte annat avtalats.

Om material levereras för ändring via någon av Sellers processer, är det underförstått att Säljaren, kan avslå material som anses olämpligt. Säljaren ansvarar inte för förlust, skada eller byte av levererade föremål. Det är underförstått att levererade material ska behandlas som okända. Eventuella skador som uppkommit till Sellers-utrustningen medan en levererad föremål ändras, kommer kostnaderna för reparation av utrustning att uppkomma av köparen.

Efter arbetets slut har köparen 20 dagar att samla föremålen, säljaren efter denna tidsperiod efter eget gottfinnande, antingen lagra arbetet tills den faktiska leveransen eller hämtningen är gjord och ladda köparen om kostnaderna för lagring eller för att förstöra sådant arbete (i så fall är köparen fortfarande ansvarig för betalning).

Färdiga varor.

Risk i arbetet och alla varor som levereras i samband med det ska övergå till Köp vid leverans.

Annullering.

Köparen har rätt att avbryta en order före arbetets slutförande, i vilket fall köpet ska betala säljaren sådana avgifter som säljaren bestämmer för material som beställts, arbetskraft och andra tillfälliga utgifter i samband med ordern tillsammans med ett belopp som motsvarar säljarens rimliga uppskattning av vinstförlusten från ordern. Utöver eventuella uppsägningar är Köpet skyldigt att betala en skälig administrationsavgift till Säljaren utöver alla övriga belopp som avses ovan.

Godkännande av varor:

Köparen ska anses ha accepterat Arbetet vid leverans. Köparen ska inspektera alla arbeten inom 48 timmar efter leverans och ska inom 72 timmar meddela säljaren eventuella fel eller om arbetet inte överensstämmer med avtalet.

Begränsningar.

I händelse av att Säljaren bryter mot avtalet eller vårdslöshet ska köparens rättsmedel begränsas till skadestånd. Under inga omständigheter ska Säljarens ansvar överstiga Arbetets pris.

Var säljaren erbjuder att ersätta fel Arbetet måste köparen acceptera ett sådant erbjudande om det inte kan visa tydlig och rimlig anledning att vägra att göra det. Om köparen väljer att ha arbetet återställt av någon tredje part utan att anmäla säljaren skriftligen, upphäver köparen automatiskt sin rätt till några korrigerande åtgärder från säljaren inklusive men inte begränsat till rätten till kredit / återbetalning av priset.

Bokning av Ägarskap

Fastigheter, lagliga och fördelaktiga, i något arbete får inte överföras till köparen förrän säljaren har erhållit full betalning för alla belopp som då betalas av köparen till säljaren.

Olagliga ärenden

JK Print ska inte vara skyldig att skriva ut något som enligt dess mening är eller kan vara av olaglig eller kränkande natur eller en överträdelse av proprietära eller andra rättigheter eller någon tredje part. Säljaren kan på ett korrekt sätt vägra att utföra något arbete som enligt hans mening eller kan vara olagligt eller förekommande eller en åsidosättande av en tredje parts anseende eller andra rättigheter.

Köparen skall ersätta Säljaren med avseende på alla påståenden, kostnader och kostnader som uppstår på grund av arbete som rör olaglig eller förolämpande materia r som bryter mot immateriella rättigheter eller andra immateriella eller personliga rättigheter eller någon tredje part tillsammans med alla kostnader i en full ersättning.

Force majeure

Säljaren är inte ansvarig för några fordringar, kostnader, skador eller andra förluster som köparen lidit till följd av att Säljaren, tjänstemän eller agenter som orsakats direkt eller indirekt på grund av krig, terrorism, uppror, strejker, lockouter, upplopp, översvämningar, jordbävningar, bränder, olyckshändelser, gudshandlingar, handlingar av allmän fiende, epidemier, karantänbegränsningar, fraktembargo, brist på transporter, statsbegränsningar, prioriteringar, svårt väder, oförmåga att skaffa erforderliga material och andra handlingar eller misslyckanden utöver säljarens kontroll.